Bodem is ‘black box’

De basis voor een gezonde teelt en gezond gewas ligt in een weerbare en gezonde bodem. Maar de bodem is ook een ‘Black box’.  Fysische, chemische en biologische eigenschappen van de grond hebben invloed op elkaar. Neem je een maatregelen om een probleem in de grond op te lossen. Dan vinden er vaak onverwachtse effecten plaats.

Zijn er problemen met de groei? Of ziekten en aantastingen? Dan is de oorzaak vaak in de bodem te vinden. In het project gaan we stapsgewijs aan de slag met de bodem. Om te beginnen kijken we naar:

 • Kennen en herkennen van je eigen grond. Aan de hand van bijvoorbeeld een bodemconditiescore;
 • Analyses van hoofd- en sporenelementen;
 • Aanwezigheid van bodemleven;

 

Praktische stappen bodem

Vervolgens gaan we met de praktische vervolgstappen aan de slag (in bijeenkomsten en in de individuele begeleiding):

 • Hoe kan bodemleven zorgen voor de nutriëntenvoorziening van de plant, voor plantweerbaarheid en structuur?
 • Strategie om bodemleven te stimuleren en de schade van aaltjes en andere bodem gebonden ziekten beperken
 • Strategie voor structuurverbetering
 • Waterbergend en water afvoerend vermogen van de grond verbeteren
 • Inzet van groenbemester(-mengsels);
 • Onkruidbestrijding en bodem;
 • Rol van organische stof;
 • Bodemverbeteraars: keuze, nut en effecten.

De diverse demo’s die worden aangelegd in het project tonen de mogelijkheden en effecten van bijvoorbeeld groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen.

Plantweerbaarheid

Naast de bodem heb je als teler te maken met heel veel invloeden. Hoe goed de bodem ook op orde is. Soms is het noodzakelijk om bij te sturen in de teelt. Vaak is dit al aan het gewas te zien. Tevens kan het nemen van een bladminster op cruciale momenten in de teelt hier inzicht in geven. Het vergroten van de plantweerbaarheid in de vorm van bladbemesting of andere producten kan hierbij helpen. In het project gaan we in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van bijsturen. En vergroten van de plantweerbaarheid tijdens de teelt.