Op 19 december 2018 organiseerde de uitvoerders een interessante bijeenkomst over de twee onderwerpen die in 2018 regelmatig terugkwamen. Namelijk aaltjesproblematiek en compost. Ruim 25 deelnemers waren aanwezig tijdens deze interessante avond.

 

Aaltjes en aaltjesbeheersing, Johnny Vissers WUR

Vissers begon zijn lezing met een uitspraak dat de meeste aaltjes niet schadelijk zijn voor de gewassen.  Deze goede aaltjes eten bacteriën, schimmels en andere aaltjes. Deelnemers van het project zijn hiermee bekend en velen hebben vast gesteld dat op hun percelen nog nauwelijks goede aaltjes voorkomen.

Vissers behandelde de diverse soorten schadelijke aaltjes die in de bodem voorkomen. Het voorkomen van een besmetting werd uitgebreid behandeld en vanuit de telers kwamen er een aantal goede vragen aan Vissers.

Groenbemesters

De effecten van groenbemesters en groenbemester mengsels werden besproken. Vanuit de zaal werd er aangegeven dat de teelt van Tagetes dit jaar niet tot een 100% doding heeft geleid.  Vissers gaf aan dat deze constatering inderdaad zou kunnen kloppen.  Voor een goede bestrijding van het Pratylenchus penetrans aaltjes is een goede doorworteling van de grond noodzakelijk.

Telers die de laatste 3 maanden Tagetes hebben geteeld zouden best wel eens een minder resultaat kunnen boeken omdat de diepte van de doorworteling onvoldoende was.  Aaltjes zijn waterdieren die wellicht in diepere lagen in de grond overleefd hebben.

Opmerkelijk was de vaststelling dat groenbemestermengsels kunnen zorgen voor een afname van Pratylenchus penetrans aaltjes , ook al komen er in het mengsel waardplanten van deze aaltjes voor.

Mengsels leiden tot een verhoging van de bodemweerbaarheid, waardoor er minder schade wordt geleden in het volggewas door aaltjes.

Overige methoden om aaltjes te bestrijden

Tot slot werden de chemische toepassingen besproken en overige methoden zoals biofumigatie en inundatie.

Vanuit de zaal werden er vragen gesteld ten aanzien van meloidogyna hapla.  In Brabant was er bekend dat er een ondersoort was die vermeerderd werd door de inzaai van Tagetes.   Deelnemers van POP 3 Limburg hebben ook al vastgesteld dat er ook een vermeerdering plaats vond op een perceel na een goede teelt van Tagetes.

Beoordeling en toepassing van compost

Na de pauze gaf Albert Dortmans, manager in dienst bij Orgapower een lezing over het beoordelen en toepassen van compost in de agrarische sector. Vooraf deelde Dortmans en zijn collega 3 schaaltjes uit waarin verschillende soorten compost zaten.  GFT compost, Jonge groencompost en uitgerijpte compost.  Hij gaf ook een antwoord op de vraag waarom je compost moet gaan kopen ten opzichte van andere meststoffen.

 

Compost en wetgeving

Compost geeft een hoog percentage aan organische stof versus een laag gehalte aan mineralen binnen de Nederlandse wetgeving.  Compost telt voor 10% mee voor de stikstof norm en 50% mee voor de fosfaat norm.

Compost was volgens Dortmans een organische bodem verbeteraar. Met een werking op de 3 eigenschappen van een bodem. Fysisch, biologisch en chemisch.  Er werd ook uitleg geven over de verschillen tussen GFT compost versus groencompost.

Invloed van compost op het bodemleven

Compost heeft een nuttig effect op het bodemleven. Het bodemleven is de motor voor het omzetten van organische stoffen in de bodem.

Op de wat langere termijn zorgt compost voor een betere infiltratie van het bodemvocht en voor een betere doorworteling van de grond.

Goede compost zorgt ook voor een betere bodemweerbaarheid en daarmee voor een ziekteweerbaarheid tegen bodemziekten.

Waar moet je op letten bij de aankoop van compost?  Hierover werd er goede uitleg gegeven.

Wat zijn de verschillen tussen jonge en oude compost.  Uitgerijpte compost is een compost die tot 1 jaar na heeft liggen rijpen.  Er is dan ook nauwelijks sprake van zuurstof onttrekking in de grond bij het doorwerken van deze compost.

 

Compostmengsels

Compost mengsels worden samen gesteld op basis van een goede bodembalans. Bij een coniferen kweker in de Kempen is er na 1 jaar een sterke verbetering van het bodemleven waargenomen na het doorwerken van een compost mengsel op maat.

Compost aanvoeren heeft een effect op de pH van de grond.  Compost bevat veel kalium dus zal er hiermee rekening mee gehouden moeten worden.

In België zijn de effecten van compost bekeken na dat meerdere jaren compost is aangebracht (VLACO). Het koolstof gehalte in de grond stijgt na een gift van 45 ton GFT/ha per jaar. Ook de aantallen regenwormen stijgen ten gevolge van het jaarlijks opbrengen van compost.

 

Kosten versus opbrengsten

Aan het einde van de bijeenkomst kwam een van de deelnemers met de vraag of er ook gekeken werd naar de kosten.  Goede compost kost geld.  Op de korte termijn is dat bij een aantal teelten niet terug te verdienen.  Op de lange termijn is er sprake van kwaliteitsverbetering van de grond en een hogere opbrengst en een betere kwaliteit van de gewassen.

Een ondernemer moet dus afwegen of hij kan investeren in een bodemverbetering met als resultaat dat hij op de lange termijn een betere kwaliteit gewas krijgt en een hogere opbrengst.