Op 10 februari hebben we in het kader van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’  een aantal belangrijke onderwerpen onder de loep genomen. In de nabije toekomst zijn er een aantal ontwikkelingen die de inrichting van de teelt lijken te veranderen: droogte en beperkte mogelijkheden om water te geven, schaalvergroting van de bedrijven en tegelijkertijd een tekort aan opgeleid personeel. En verschraalde bodems. Tijdens de bijeenkomst waren er veel vragen en interactie met de aanwezige akkerbouwers.

 

Effectieve vochtvoorziening met druppelirrigatie

Bert Aasman van Delphy akkerbouw gaat in op de ervaringen die als sinds 2014 zijn opgedaan met druppel irrigatie in aardappel op de zandgrond.  Over de jaren heen is er steeds meer ervaring opgedaan en een beeld verkregen van de voor- en nadelen van druppel irrigatie. De ervaringen zijn tevens een mooie basis voor het toepassen van druppel irrigatie in andere teelten.

Voordelen van de druppel irrigatie in aardappel:

  • Niet windgevoelig
  • Alle plaatsen vocht ook langs burger woningen
  • Met PC direct inregelen water gift en irrigeren
  • Bemesting bijgeven
  • Weinig arbeid intensief tijden beregeningsseizoen (besparing arbeids kosten)

 

De nadelen die afgelopen jaren zijn ervaren:

  • Kosten zo’n € 900,=  hoger
  • Verstoppingen opsporen bij veel ijzer
  • Stroom voorziening ter plaatse.

Eén van de aanwezige akkerbouwers op de löss in Zuid-Limburg heeft ervaring met druppelirrigatie in aardappel. Er wordt voorgesteld om met de groep in het seizoen 2020 een bezoek te brengen.

Steenmeel en compost voor bodemverbetering

Afgelopen jaren hebben Hans Smeets en Esther Hessel veel ervaring opgedaan met de toepassing van steenmeel en compost bij het verbeteren van de bodem.  Enkele jaren geleden hebben zij het 2-jarige praktijknetwerk steenmeel getrokken. Sinds dit project is de kennis hierover door middel van toepassing van steenmeel bij kwekers en in praktijkproeven, verder uitgebouwd.

Silicaten vanuit steenmelen spelen een grote rol bij de plantweerbaarheid. Ze worden in de celwanden ingebouwd waardoor deze extra worden verstevigd en minder gevoelig zijn voor aantastingen door bijvoorbeeld insecten of schimmels.  Door toepassing van steenmelen zorgt het daaruit vrijgekomen kiezelzuur ook voor een betere opname van borium en calcium.

In het kader van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’, ligt er momenteel een proef met compost en biolit in suikermais. Op deze website zal meer informatie verschijnen over de proef en de resultaten.  Ook PPO Vredepeel start in 2020 in het kader van het nieuwe GLB met een proef met zeoliet. Gevolgd zal worden hoe dit de CO2 binding van de grond kan vergroten.

Boodschap van Hans Smeets ten aanzien van organische stof en compost is: zoek uit van welke kwaliteit er sprake is! En wat je doel is. Daarbij benadrukt hij dat groenbemesters jong, dynamisch materiaal is. En daarmee wel voeding voor bodemleven, maar minder effectief as het gaat om het vergroten van je organische stof gehalte van de grond.

 

Inzet sensoren en precisie technieken

Bij Delphy is Herman Krebbers de specialist precisie landbouw.  Hij gaat in op een zone gerichte aanpak van het perceel.

Met de Soilmate vochtsensor en de Smart Farm apps, heb je realtime de vochttoestand van je perceel in kaart.  Zo zou je bepaalde secties van bijvoorbeeld watergift kunnen sluiten. Precisie technieken gaat om meer dan alleen water geven. Ook wat betreft zaaien of schoffelen verbeteren deze technieken de precisie.