Op 1 november werd de bijeenkomst georganiseerd op het fruitteelt bedrijf van Roger Wouters in Reijmerstok. Op het programma stonden twee onderwerpen, namelijk bedrijfshygiëne en schurft. En duurzame bemesting. David van de Graaf van Delphy, specialist grootfruit, neemt de deelnemende kwekers mee in het verhaal.

Een aantasting van schurft, maar ook van Stemphyllum heeft een directe relatie met de weerbaarheid en stress van het gewas. In Zuid-Limburg is de druk van Stemphyllium echter laag. En de hygiëne onder de bomen. Ziekten zijn latent aanwezig. En een weerbaar gewas zal daar niet zo snel last van hebben. Andere factoren die van invloed zijn op de bladvertering en overblijven van sporen:

  • aanwezigheid van takken en blad van het vorige seizoen;
  • type grond
  • Beregening
  • Boomvorm: mogelijk is een V-haag minder gunstig omdat daar minder luchtstroom doorheen kan gaan.
  • Gebruik van koper. Koper belemmert de vertering van het blad, maar wel werkbaar tegen schurft. Let op: in fruit is de combinatie zwavel met koper phytotoxisch. De combinatie kaliumbiocarbonaat en zwavel kan wel.

Wormen van groot belang

Ook wormen zijn belangrijk bij het opruimen van blad. In een grasbaan komen minder wormen voor dan in een klaverstrook.  Meest optimale lijkt een combinatie van klaver en gras. Ook op de zwartstrook.  Ervaringen leren dat sommige klaver soorten het gras juist wel overwoekeren. Een alternatief kan dan micro-klaver zijn.  Een effectieve en minder woekerende klaversoort.  Ervaring van enkele deelnemers is dat juist in het gras het blad beter lijkt te verteren. Daarnaast is juist de ervaring van een grasbaan met voldoende draagkracht een belangrijke factor voor de werkbaarheid en toegankelijkheid van de boomgaard.

Er is afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van wormen, na toedienen van verschillende soorten organische stof: stro, drijfmest, natuurcompost, GFT compost, etc. Het effect van het omzetten van o.s. wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van biologie in de bodem. In de bijeenkomst in december 2018 zal verder worden ingegaan op compost.

 

Organische meststoffen

Voor het stimuleren van het bodemleven is organisch materiaal van groot belang. Zo stimuleert compost bodemschimmels. Ook Vinasse (suiker) wordt toegepast om het bodemleven te stimuleren.

Het gebruik van Ureum heeft een groot effect op de bladvertering. Echter wil je ook organische stof opbouwen. Met Ureum wordt koolstof juist verbrand en is het effect tegengesteld. Toepassing van humaten kan het effect wat neutraliseren.

David van de Graaf van Delphy gaat vervolgens nog in op de systematiek van chroma’s. Deze aanpak helpt om een eerste goed beeld te krijgen van de biologie in de grond en de aanwezigheid van lucht. Het materiaal wordt in oplossing gebracht en op een filterpapiertje scheiden de elementen zich van elkaar.

 

Bijsturen met bladmeststoffen

Bladvoeding kan goed worden toegepast om het gewas bij te sturen, c.q. te repareren. Op 22 november gaan we daar dieper op in tijdens het bezoek van de groep aan Vruchtboomkwekerij van Montfort. Daar worden bladmeststoffen toegediend, maar wordt voeding ook mee gedruppeld.

De uitdaging is om op basis van grondmonsters en bladmonsters het gewas zodanig te sturen dat het weerbaar is, maar bijvoorbeeld ook dikke peren oplevert.

Er wordt uitleg gegeven over een bodembalans analyse die uitgevoerd is op een perenperceel eigendom van een van de aanwezigen. In Zuid Limburg telen de kwekers op vruchtbare lössgronden.  Op advies van leveranciers is er gewerkt met kali 60 en met kunstmest.  De bodem balans analyse gaf duidelijk aan dat de kwekers Zuid Limburg kalkrijke gronden betelen en dat er veel met kali is bemest met als doel goede kwaliteit vruchten te telen.  De aanwezige kwekers herkenden ook deze uitslag.   De overmaat van beide elementen zorgt echter voor Magnesium gebrek.

De C/N verhouding in de bodem was laag.   Koolstof in de bodem is belangrijk voor de bodem biologie.  Kwekers zagen dan ook de noodzaak in om compost te gaan aanbrengen op de zwartstrook van hun percelen. Organische mestkorrels en melasse kunnen zorgen voor de nodige stikstof  voor de planten.  Gezien de hoge kalium gehalten in de grond is het wenselijk om niet al te grote hoeveelheden compost aan te voeren. 

 

Project verwaarding reststromen

David gaat nog in op een nieuw project waarin melkveehouders compost als bodembedekking van de stallen gebruiken. En waarna het materiaal wordt toegepast in de fruitteelt. Wordt vervolgd!